SELECT ISSUE

Romanian Medical Journal | Vol. LXVIII, No. 4, Year 2021
ISSN 1220-5478  |  e-ISSN 2069-606X
ISSN-L 1220-5478
DOI: 10.37897/RMJ

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RMJ și AMR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

Partners

AIMS AND SCOPE

ROMANIAN MEDICAL JOURNAL  |  REVISTA MEDICALĂ ROMÂNĂ

Afilieri | Affiliations:
1. Asociația Medicală Română | Romanian Medical Association
2. Colegiul Medicilor din România | College of Romanian Physicians
3. Academia de Științe Medicale din România | Romanian Academy of Medical Sciences

Denumire pentru indexare | Indexing name: Ro Med J.
Publisher: Editura Medicală Amaltea – România | Amaltea Medical Publishing House – Romania
Afiliere internațională editură | Publisher’s international affiliation: Elsevier (2008)

ISSN: 1220-5478
eISSN: 2069-606X
ISSN-L: 1220-5478
Grad CNCS/CNCSIS | CNCS/CNCSIS Rank: Categoria B+ | B+ Category
Cod CNCS/CNCSIS: 769
Indexată BDI  |  Indexed in international databases
Frecvența de apariție | Publication Frequency: 4 numere pe an, plus suplimente / 4 issues per year, plus supplements

Creditare Colegiul Medicilor din România (CMR) | Accreditation of College of Romanian Physicians: 10 credite EMC*/abonament | 10 CME* credits/subscription; 80 credite EMC*/articol | 80 CME* credits/paper
* EMC (educaţie medicală continuă)  | CME (continuing medical education)

Revista Medicală Română, fondată în 1950, este o publicație ştiinţifică de prestigiu care asigură o calitate deosebită din punctul de vedere al conținutului științific, dar şi al aspectului editorial şi grafic, atât prin existența unui proces imparțial de selecție, evaluare și corectură a articolelor (procedura de peer review), cât şi prin asigurarea unor condiții editoriale, grafice și de tipar de înaltă ținută.

În vederea creșterii standardelor științifice ale revistei, o atenție specială a fost acordată îmbunătățirii calității materialelor publicate, în paginile ei fiind cuprinse articole care urmăresc aprofundarea informaţiilor privind activitatea de prevenţie și cea de asistență medicală multidisciplinară, clasificate pe secţiuni: referate generale, articole originale, cercetare ştiinţifică, studii clinice, prezentări de caz, istoria medicinei, medicină şi cultură, puncte de vedere.

Un colectiv de cadre medicale cu reputaţie este implicat într-un riguros proces de peer review, ce respectă regulile internaționale de etică și calitate în mediul academic.

Creșterea vizibilității ROMANIAN MEDICAL JOURNAL (Revistei Medicale Române) se realizează nu numai prin schimbul de articole cu alte publicații de profil și colaborarea cu organismele similare naționale și internaționale, ci și prin site-ul dedicat în care apar ultimele articole publicate, oferind oportunitatea informării în timp real.

Prin activitatea sa, ROMANIAN MEDICAL JOURNAL (Revista Medicală Română) contribuie decisiv la promovarea activității medicale, contribuind, de asemenea, la educația medicală continuă și asigurând creșterea competenței specialiștilor, îmbunătățind, implicit, actul medical și aliniindu-se la standardele cele mai înalte la nivel internaţional.

ROMANIAN MEDICAL JOURNAL (Revista Medicală Română), founded in 1950, is a prestigious scientific journal that provides a high quality in terms of scientific content, but also the editorial and graphic aspect, both through an impartial process of selection, evaluation and correction of articles (peer review procedure), as well as providing editorial, graphic and printing conditions at the highest level.

In order to increase the scientific standards of the journal, special attention was paid to the improvement of the quality of the published materials, which included articles aimed at deepening the information on prevention and multidisciplinary health care, classified by sections: general papers, original articles, scientific research, clinical studies, case presentations, history of medicine, medicine and culture, points of view.

A team of reputable medical professionals is involved in a rigorous peer review process that complies with international ethics and quality rules in the academic world.

Increasing the visibility of the ROMANIAN MEDICAL JOURNAL is achieved not only through the exchange of articles with other publications and the collaboration with similar national and international bodies, but also through the dedicated website where the latest published articles are posted, offering the opportunity to be informed in real time.

Through its work, the ROMANIAN MEDICAL JOURNAL contributes decisively to the promotion of medical activity, also contributing to the continuing medical education and ensuring the increase of the specialists' competence, thus improving the medical act and by aligning it with the highest standards at the international level.

 

Conferinta Nationala de Pediatrie

SEARCH

STANDARDS

Submit article

Submit your article to the journal by using the form here:

Submit

Subscriptions

To receive the Ro Medical Journal, click here:

SUBSCRIBE
Publicare
Abonare

Partners

Partners logo